Содержание

Акція (цінний папір) — Вікіпедія

Акція — вид цінних паперів, що являє собою свідоцтво про власність на визначену частку статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства і надає її власнику (акціонеру) певні права, зокрема: право на участь в управлінні товариством, право на частину прибутку товариства у випадку його розподілу (дивіденд), а у випадку ліквідації — на частину залишкової вартості підприємства.

Одночасно акція є одиницею капіталу, переданого акціонерами у користування акціонерному товариству.

Одна з перших в історії акцій: акціонерний сертифікат № 6 VOC, оформлений в амстердамському офісі компанії 27 вересня 1606 року.

20 березня 1602 року основні торговельні компанії Нідерландів, що спеціалізувались на транспортуванні навколо мису Доброї Надії прянощів з південно-східної Азії та їхньому продажу в Європі, об’єднались для протистояння іспанським та португальським конкурентам, які намагались монополізувати цей ринок, і утворили велику компанію під назвою «Vereinigte Ostindische Compagnie» («Об’єднана Ост-Індійська Компанія», VOC). Уставний капітал VOC становив величезну для тих часів суму в 6,424,588 гульденів, але для виконання бізнес-плану в умовах жорсткої конкуренції з боку іспанців та португальців цього було недостатньо.

Ключовою ідеєю, що забезпечила залучення додаткових коштів для розвитку, було рішення правління про відкриття вільного доступу до статутного капіталу та надання акціонерам прав співвласників.

Таким чином, випущені в обіг цінні папери VOC із вищезазначеними правами власника стали першими акціями в сьогоденному розумінні.

Акції першого випуску мали номінал в 3000 гульденів, що було дуже великою сумою для того часу; тим не менше, перший випуск акцій був розпроданий за кілька днів. Ці акції не були іменними, і ними міг володіти будь-який громадянин Нідерландів, тому практично з того ж моменту їхній обіг сформував перший вторинний ринок акцій.

Акціонери компанії (термін з’явився близько 1606 року) при купівлі акції мали виплатити її номінальну ціну чотирма частинами, і ці платежі були отримані VOC в період з 1603 по 1606 роки. Акціонер отримував чек («частину») на виплачену суму, який був, фактично, акціонним посвідченням. На відміну від сучасних, такі посвідчення не видавались на руки, а оформлювались внесенням імені акціонера в реєстр VOC, що скріплювалось підписами двох з її директорів. Таким чином, амстердамський офіс VOC став першою фондовою біржею у світі, торгуючи власними акціями.

Уставний капітал VOC не збільшувався за рахунок додаткових емісій акцій, за винятком невеликої однократної корекції до 6,440,200 гульденів.

Також компанія задовольняла свої потреби у короткострокових позиках шляхом випуску бондів (боргових розписок) на термін від 3 до 12 місяців. Пізніше, після 1655 року, створювались більш довгострокові позикові облігації, що також випускались в публічний обіг. В результаті цього запозичений капітал в деякі моменти досягав 10-12 мільйонів гульденів. Завдяки такій фінансовій політиці VOC стала найбагатшою фінансовою корпорацією свого часу, і аж до моменту ліквідації мала близько 40% прибутковості; завдяки монополізації ринку VOC піднімала ціни на основні види прянощів аж до 180%.

Навіть при першому розміщенні акцій VOC вони торгувались за ціною на 10-15% вищою за номінал, а в 1622 році ціна акцій доходила до 300% номіналу. В 1720 році, на піку біржових спекуляцій, ціна акцій VOC сягнула 1200% номіналу. Коли ж в 1781 році була оприлюднена інформація про фінансові труднощі компанії, ціна її акцій впала до 25% номіналу. Дивіденди на акції були, в середньому, 18% на рік, а максимальні дивіденди були сплачені в 1606 році і склали 75%. Акціонери не завжди отримували свої дивіденди готівкою, але також, частково, прянощами, борговими розписками компанії, або державними борговими розписками. Завдяки цьому її акціонери пізніше отримали прізвисько «амстердамські мішки перцю».

Після 198 років існування VOC дійшла до банкрутства внаслідок помилок та зловживань менеджерів, розкрадань, та надання незабезпечених позик, і була ліквідована 31 грудня 1799 року. При ліквідації компанії лишився непокритий борг у 110 мільйонів гульденів, який був переведений на державу. Це банкрутство призвело до виникнення популярного жарту, де абревіатура «VOC» розшифровувалась як «V(ergann) O(nder) C(orruptie)», що означає «Зруйнована корупцією».

За черговістю отримання доходу та обсягу прав власника[ред. | ред. код]

 • Проста акція — надає право власнику на отримання — за класичного розуміння поняття «дивіденди» — деякої частини прибутку акціонерного товариства чи — за українським законодавством — отримувати дивіденди незалежно від фінансових результатів діяльності акціонерного товариства (за наявності на те рішення загальних зборів) та брати участь в управлінні товариством.
 • Привілейована акція — надає власнику безумовне право на отримання встановленого умовами випуску річного доходу, при цьому власник п.а. має пріоритет (щодо власників простих акцій) при розрахунках товариства з акціонерами; п.а., як правило, не дає власнику права на участь в управлінні товариством, у тому числі — права голосу на зборах акціонерів. Сумарна номінальна вартість всіх випущених акціонерним товариством п. а. не може перевищувати 25% величини статутного фонду (складеного капіталу) акціонерного товариства.

За характером розпорядження[ред. | ред. код]

 • Іменна акція — належить визначеній особі. Передача права власності на і.а. здійснюється шляхом видачі власником на користь набувача розпорядчого документа (наприклад, передавального розпорядження, при документарній формі існування). Відомості про власника і.а. підлягають реєстрації в акціонерному товаристві (або у представника акціонерного товариства — реєстратора, що здійснює на підставі угоди з акціонерним товариством ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів акціонерного товариства). Права акціонера у набувача і.а. виникають у повному обсязі лише після реєстрації набутих і.а. за новим власником у системі реєстру власників іменних цінних паперів.
 • Акція на пред’явника — власником вважається фактичний утримувач. Передача права власності на а.н.п. здійснюється шляхом простого її вручення. Акціонерне товариство жодним чином не фіксує обіг а.н.п.. Дивіденди на а.н.п. видаються пред’явнику акцій або на підставі відповідного документа депозитарію, що засвідчує кількість акцій даного власника, які знаходяться на збереженні. У книзі реєстрації акцій фіксується лише загальна кількість випущених акцій на пред’явника. Чинне українське законодавство не допускає існування акцій на пред’явника (з 2005 року).

Форми існування акцій[ред. | ред. код]

 • Документарна — існують у матеріальній формі як, власне, акції, так і сертифікат, котрий є документом, що посвідчує право власності на вказану в ньому кількість акцій.
 • Бездокументарні — існують у формі електронних записів на рахунках. Документом, що посвідчує право власності, є виписка з рахунку у цінних паперах.

Форма існування акцій в Україні з 29.10.2010 року — бездокументарна. До 29.10.2010 року згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» повинна була відбутись дематеріалізація акцій — товариства, які мають акції в документарній формі існування, повинні були перевести їх в бездокументарну форму існування. Закон України «Про акціонерні товариства», котрий містить обмеження щодо існування документарної форми випуску акцій, в певній мірі вступає у конфлікт з Конституцією України, одним з базових принципів котрої — закон не має зворотної сили в часі.

 • Активні — акції, за якими проводяться постійні щоденні операції. Їх котування постійно друкується у відповідних інформаційних органах преси.
 • Багатоголосі — акції, власники яких мають право на кілька голосів на загальних зборах акціонерів залежно від сумарної вартості цих акцій.
 • Без дивідендів (ексдивідендні) — акції, продані після видачі дивідендів. У такому разі покупець має право одержати на них дивіденди лише з настанням нової дати одержання дивідендів. Антонім — камдивідендні.
 • Безкоштовні — акції, що видаються акціонерними товариствами своїм акціонерам на певних умовах, безкоштовно.
 • Безномінальні — акції, які на час випуску не забезпечені відповідними активами, в яких не зазначена номінальна вартість.
 • Викупного фонду (викупні) — привілейовані акції, які викуповуються самим акціонерним товариством за рахунок коштів, передбачених для погашення частини або всієї суми акцій, що випущені в оборот, шляхом викупу за заздалегідь визначеною ціною протягом певного періоду.
 • Відстрочі акції — різновид звичайної акції, дивіденди на яку виплачуються тільки після того, як будуть виплачені дивіденди за всіма іншими видами звичайних акцій або ті, за якими протягом фіксованого ряду років зовсім не виплачується або виплачується незначний дивіденд. Після встановленого терміну такі акції дають своїм власникам права на отримання дивіденду, рівні за правами власників інших звичайних акцій.
 • З обмеженим правом голосу — акції з обмеженою (обумовленою) кількістю власників, які мають право брати участь у голосуванні на зборах акціонерів.
 • З правом — акції, куплені відразу після випуску які надають їх власникові право першочергової купівлі акцій, додатково випущених цим же товариством (компанією).
 • Засновників — емітовані засновником компанії. Часто ці акції забезпечені спеціальним правом на дивіденди.
 • Здвоєні — різновиди звичайних акцій двох акціонерних товариств (компаній), якими керує один інвестор. Продаються і купуються як єдині.
 • Конвертовані — привілейовані акції, які дають власникам право за певних умов міняти їх на прості (звичайні) акції.
 • Кумулятивні — привілейовані акції з накопичувальними гарантованими дивідендами. Коли дивіденди на такі акції не можуть бути своєчасно сплачені, тоді суми, нараховані на них, накопичуються до моменту спроможності емітента їх сплатити.
 • Обмежені — акції, за якими виплачуються дивіденди та забезпечуються інші права їх власників, окрім права голосу на зборах акціонерів.
 • Плюральні — акції, які надають їх власникові переваги при голосуванні на зборах акціонерів — право на кілька голосів.
 • Позаспискові — акції, які не ввійшли у біржові списки (каталоги), або ж кажучи біржовою термінологією не пройшли лістинг. В залежності від розвитку фондового ринку позаспискові акції можуть належати як найменшим підприємствам, так і навпаки — до лістингу можуть входити лише найбільші компанії. В Україні акції абсолютної більшості акціонерних товариств є позасписковими.
 • Прибуткові — суми нарахованих дивідендів на ці акції перевищують заплановані відсотки та середній рівень дивідендів інших акціонерних товариств (компаній).
 • Спеціальні — різновиди привілейованих акцій зі спеціальними (додатковими) привілеями (умовами) для їх власників щодо одержання дивідендів, прав передачі й реалізації, прав голосування.
 • Трудового колективу — спеціальні іменні акції, що випускаються підприємствами, фірмами, корпораціями і є виключною власністю трудового колективу. Вони розповсюджуються лише серед членів цих колективів і не можуть бути передані іншим особам, які не є членами трудових колективів — власників акцій. Акції трудового колективу — це засіб мобілізації власних фінансових засобів.

В Україні ці терміни практично не вживаються.

Кількість акцій, що дозволяють керувати (контролювати) акціонерним товариством, називається контрольним пакетом акцій. Теоретично контрольний пакет становить 50 % випущених акцій плюс одна. На практиці досить мати 10-25 % (а іноді і менше) кількості акцій, щоб керувати справами АТ, бо акціонерним капіталом може володіти безліч дрібних утримувачів акцій, які загалом фактично не голосують.

Надбавка за пакет акцій — надбавка до курсу акцій, одержувана продавцем пакета за збільшення управлінських повноважень покупця пакету.

Ця стаття потребує уваги та турботи фахівця в даній галузі. Будь ласка, повідомте про це знайомому вам спеціалісту, або виправте її самі, якщо ви володієте відповідними знаннями. Можливо, сторінка обговорення містить обговорення потрібних змін.
Курс акцій ГМК «Норильский нікель»

Курс акції — її ціна на продаж, яка в умовах вільного ринку не є величиною постійною і яка встановлюється або на фондовій біржі, або на позабіржовому ринку. Суто теоретично: вона (ціна продажу акції) прямо пропорційна величині дивіденду і обернено пропорційна рівню позичкового відсотка (тобто доходу, отримуваного вкладниками банку) — акція продається за таку суму грошей, яка при її поміщенні в банк принесе дохід не нижче за дивіденд.

U=DB100%{\displaystyle U={\frac {D}{B}}100\%\,}
 • U — Курс акції
 • D — Дивіденд
 • B — Банківський відсоток

На практиці ціна акції формується, здебільшого, за принципом «попит-пропозиція/час експонування пропозиції-попиту». Ціна акції постійно коливається навколо своєї нормальної величини. Під час росту виробництва, коли прибуток, а разом з ним дивіденди ростуть, курс акції підвищується. Коли через спад економіки дивіденди скорочуються, курс акції різко знижується. Таким коливанням ринок цінних паперів сигналізує про загальне «здоров’я» економіки. На ціну акції теоретично має вплив інфляція (проте, як і на справедливу вартість будь-якого іншого фінансового інструменту).

Документ, за яким акціонерне товариство проводить виплату дивідендів, називається «купонний лист» (існування останнього, власне, не є обов’язковим).

 • Економічна теорія: Політекономія — К.: Знання-Прес, 2001.
 • Цінні папери: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів — К.: Видавничий дім «Слово», 2004

Акція

Акція (лат. actio – розпорядження, дозвіл, претензія, фр. action – цінний папір) – вид цінного папера без встановленого терміну обігу, який свідчить про пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства. Акція підтверджує право на участь в управлінні акціонерним товариством, дає право на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду і на участь у розподілі майна у разі його ліквідації. Як предмет постійного продажу і купівлі акції мають свою ціну. Сума, зазначена в акції, є її номінальною вартістю, а фактична продажна ціна її називається курсом акції, що перебуває у прямій залежності від розміру виплачуваного дивіденду і в оберненій – від рівня позичкового відсотка. Розрізняють такі види акцій: іменні, на пред’явника, привілейовані та прості.

Історично першими у XVIII ст. з’явилися іменні акції, відтак почали випускати акції на пред’явника, які з по явою фондових бірж стали об’єктом купівлі-продажу. При продажу іменних акцій до книги реєстрації вносять відомості про кожну акцію (в т.ч. про власника і час придбання акції), а також про їхню кількість у кожного акціонера іменні акції, як правило, випускають крупним номіналом. При реєстрації акції на пред’явника у книзі фіксують лише відомості про їх загальну кількість. Акції на пред’явника випускають малими купюрами. За розміром отримуваного дивіденду акції поділяються на привілейовані та прості. На привілейовані акції дивіденди виплачують у формі стабільного, заздалегідь фіксованого відсотка, незалежно від поточного прибутку компанії. Тому після задоволення прав власників облігацій дивіденди виплачують на привілейовані акції, а в разі ліквідації акціонерного товариства їх власникам повертають вкладені в акції кошти за їх номінальною ціною. Власники привілейованих акцій не беруть участі в управлінні акціонерними підприємствами. На прості акції виплачують дивіденди залежно від величини прибутку акціонерного товариства в поточному році, тому із зростанням прибутків власники значної кількості таких акцій отримують великі прибутки.

Прості акції набули поширення серед населення розвинутих країн Заходу. Так, в Японії тримачем акції є кожен сьомий житель, у США – кожен п’ятий, у Швеції – кожен другий. В Англії частка найманих працівників, які купили акції фірм (де вони працюють) за фіксованими цінами, становить 23%, у Швеції продаж акцій працівникам на пільгових умовах практикують 50% усіх відкритих акціонерних товариств. Так, у фондовому індексі акцій, що друкується газетою «Файненшл таймс», охоплено понад 700 акцій (25% від загальної кількості, які котируються на біржі). 92% цих акцій є простими, а 8% – привілейованими. Формально кожний власник акції є співвласником акціонерного підприємства і має право участі у прийнятті рішень. Насправді співвласником є той, хто володіє такою кількістю акцій, дивіденди на які становлять не менше 7–10% річної заробітної плати найманого працівника. Наприклад, найбільшу кількість акцій випустила в обіг американська корпорація АТТ. Але з понад 3 млн. акціонерів цієї компанії половина володіє менше 15 акціями кожний існують також засновницькі акції (дають засновникам певні переваги – додаткові голоси на зборах акціонерів, право першочергової купівлі акцій наступних випусків тощо), акції привілейовані та ін. Щодо прийняття рішень акції поділяють на «одноголосі», «багатоголосі» та «безголосі». Серед населення розповсюджуються переважно акції «одноголосі» та «безголосі», а керівництво акціонерними компаніями зосереджується в руках власників крупних пакетів акцій. Як вважає американський політолог Т. Дай, влада акціонерів над корпорацією є юридичною фікцією. Власники простих акцій найбільше ризикують у разі погіршення економічної кон’юнктури або банкрутства компанії. У разі втрати їх акцій держава відповідальності не несе. В Україні використання акцій як особливого виду цінних паперів регулюється законом «Про цінні папери і фондову біржу», чинним з 1.1.1992. Через розподіл акцій може встановлюватися тісний взаємозв’язок між колективними й особистими інтересами працівників, який виражається в прямому взаємозв’язку між госпрозрахунковим доходом та дивідендом. Крім того, за допомогою випуску акцій поповнюється джерело інвестицій акціонерних товариств.

Активна акція

Активна акція – акція, котирування якої висвітлюється в щоденних газетах, які відображають ситуацію на фондовому ринку і щодо яких відбувається найбільше біржових операцій купівлі-продажу.

Акція без дивіденду

Акція без дивіденду – акція, продана після отримання дивідендів. Покупець набуває права на отримання дивідендів тільки після нового розподілу акцій. Ця акція стає об’єктом купівлі-продажу після виплати дивідендів.

Акція без номінальної вартості

Акція без номінальної вартості – акція без оголошеного номіналу, не забезпечена активами, яку випускають за рішенням Ради директорів для поповнення статутного капіталу або привласнення додаткового прибутку.

Акція в умовній консигнації

Акція в умовній консигнації – вид акцій, які ще не випущені, але вже котируються на біржі.

Акція з відстрочкою

Акція з відстрочкою – акція, яка дає її тримачеві повне право власності, але він не отримує дивідендів до певного часу або до досягнення емітентом певного рівня прибутковості.

Акція з варрантом

Акція з варрантом – привілейована акція, до якої додано варрант (свідоцтво) на купівлю простої.

Акція з участю

Акція з участю – привілейована акція, яка дає тримачеві право брати участь у розподілі прибутку компанії понад належні йому дивіденди.

Акція росту

Акція росту – акція компаній, прибуток яких перевершує середній рівень національної економіки.

Акція трудового колективу

Акція трудового колективу – іменна акція, подібна за змістом до облігацій, яка поширюється тільки серед працівників компанії. Будучи засобом залучення додаткових фінансових ресурсів, правового становища, форми власності компанії-емітента вона не змінює. Тримачі акції не набувають прав на участь в управлінні компанією.

Акція-двійник

Акція-двійник – акція двох юридично незалежних компаній, власниками яких є одні й ті самі особи. Це передбачає одночасне проведення зборів акціонерів.

Багатоголоса акція

Багатоголоса акція – акція, яка дає її тримачеві право на кілька голосів на загальних зборах акціонерів.

Безголоса акція

Безголоса акція – акція, яка надає її власникові всі права, за винятком права голосу на зборах акціонерів.

Безоплатна акція

Безоплатна акція – вид акцій, які випускають як додаткову винагороду для розподілу серед акціонерів, пропорційно кількості наявних у них акцій.

Вінкульована акція

Вінкульована акція – це іменна акція, що передається іншій особі з дозволу акціонерного товариства, яке її випустило. Випускаються ці акції, щоб з’ясувати, хто є акціонером, і за необхідності виключити певну категорію осіб з числа акціонерів.

Голосуюча акція

Голосуюча акція – акція, яка дає тримачеві право брати участь у загальних зборах акціонерів та голосувати при прийнятті рішення.

Грошова акція

Грошова акція – проста акція, яку випускають для керівників компанії за нижчими цінами до проведення публічного розпродажу акцій. Синонім – акція «дешева».

Дохідна акція

Дохідна акція – акція, дивідендна плата за якою перевищує середній рівень.

Засновницька акція

Засновницька акція – акції, які розподіляються серед учасників акціонерних компаній і дають їм певні переваги на додаткові голоси на загальних зборах акціонерів, на першочергове отримання акцій при додатковому їх випуску і частини засновницького прибутку.

Захищена акція

Захищена акція – відносно надійні акції достатньо високої рентабельності, біржовий курс яких стабільний. Крім того, захищена акція – це акція, курс якої відносно стабільний під час економічного спаду.

Зворотна акція

Зворотна акція – привілейована акція, яка може бути викуплена емітентом.

Здвоєна акція

Здвоєна акція – проста (звичайна) акція двох акціонерних товариств, якими управляє один інвестор. Акції здвоєні продають як єдине ціле.

Золота акція

Золота акція – 1) акція, власник якої має право вето впродовж певного періоду (до 3-х років) на рішення зборів акціонерів про внесення змін до статуту компанії, її реорганізації або ліквідації, приєднання до інших компаній, передання в оренду чи заставу тощо; 2) частина акцій в руках держави, яка дає можливість зберегти контроль за роздержавленими акціонерними компаніями.

Конвертована акція

Конвертована акція – акція, яку можна обмінювати на привілейовану або звичайну за фіксованою ціною впродовж певного періоду. Відтак вона перетворюється на просту акцію.

Кумулятивна акція

Кумулятивна акція – привілейована акція, власник якої може отримати дивіденди, накопичені за роки, впродовж яких внаслідок незадовільного фінансового стану дивіденди не виплачувалися.

Натуральна акція

Натуральна акція – акція у формі дольових цінних паперів, яка засвідчує передачу акціонерному товариству майна, інтелектуальної власності, авторських прав технологій у постійне чи тимчасове користування.

Некумулятивна акція

Некумулятивна акція – привілейована акція з фіксованим доходом, за якого невиплачені дивіденди не накопичуються.

Необмежена акція

Необмежена акція – акція, яка дає її власникові всі відповідні права, в т.ч. право голосу.

Номінативна акція

Номінативна акція – акція, видана на ім’я певної особи і зареєстрована в книзі-реєстрі акцій компанії. У випадку її продажу або передачі власник повинен розписатися на звороті акції, що засвідчує його відмову від неї.

Обмежена акція

Обмежена акція – акція, яка приносить власникові дивіденди, але не дає або суттєво обмежує право голосу.

Основна акція

Основна акція – акція, яка дає її власникові право голосу, але не гарантує отримання дивідендів.

Позаспискова акція

Позаспискова акція – акція, вторинний обіг якої регулюється в установленому порядку.

Портфельна акція

Портфельна акція – акція, яка в руках емітента виконує роль контрольного пакета акцій.

Пред’явницька акція

Пред’явницька акція (англ. bearer stocks) – акции, правомочным владельцем которых является их предъявитель. Уступка прав по такой акции производится посредством фактической ее передачи.

Преміальна акція

Преміальна акція – це акція, що дає право лише на частину капіталу й прибутків порівняно зі звичайною акцією такої ж номінальної вартості, такі акції переважно розподіляються як додаток до заробітної плати.

Пряма акція

Пряма акція – привілейована акція зі звичайними привілеями щодо активів і дивідендів.

Спеціальна акція

Спеціальна акція – привілейована акція зі спеціальними привілеями щодо активів та дивідендів.

Умовно-іменна акція

Умовно-іменна акція – акція, для передачі якої іншій особі потрібна згода правління акціонерного товариства.

Циклічна акція

Циклічна акція – акція, ціна якої зростає чи знижується синхронно з піднесеннями і спадами в національній економіці.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.

4. Види акцій та їхнє призначення

Приватизація і роздержавлення державного майна передбачає акціонування підприємств, створення на базі державних підприємств акціонерних товариств відкритого або закритого типу. Акціонерними товариствами здійснюється випуск пайових зобов’язань, як правило, у вигляді акції. Про те, що собою представляє акція, які реквізити вона повинна мати, яких видів можуть бути акції, що являє собою дивідендна політика акціонерного товариства, яким чином можна визначити курс акцій — ці питання будуть розглянуті в цьому розділі.

Акція — це цінний папір без встановленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному капіталі акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства. Емітент самостійно приймає рішення про розмір його статутного фонду, про те, на скільки рівних частин він буде поділений. При цьому емітент повинен враховувати встанов­ленні законодавством обмеження, що стосуються мінімальних розмірів статутного фонду, якщо вони існують. Власник акції є власником част­ки майна, грошових коштів, цінних паперів, а також майнових та немайнових прав, що належать емітенту на правах власності. Конкретно — пайова участь акціонера означає не тільки те, що йому належить певна частка статутного фонду емітента, а й те, що йому належить пропорційна цій частці доля вище перерахованої власності емітента, що була придбана останнім у процесі підприємницької діяльності.

Акція повинна мати такі реквізити: власне найменування акціонерного товариства /АТ/ та його адреса; найменування цінного паперу «акція»; її порядковий номер, дату випуску; вид акції та її номінальну вартість; ім’я власника /для іменних акцій/; розмір статутного фонду АТ на день випуску акцій, що випускаються; строк виплати дивідендів та підпис голови правління АТ або іншої уповноваженої на це особи, печатку АТ. До акції може додаватися купонний лист на виплату дивідендів. Акції сплачуються в національній валюті, а у випадках, передбачених статутом АТ, і в іноземній валюті або шляхом передачі майна. Незалежно від форми внесеного вкладу, вартість акцій виражається в гривнях. Підприємства, організації і установи можуть придбати акції за кошти, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та процентів за банківський кредит.

Після повної сплати їх вартості акції видаються покупцеві. АТ може викуповувати в акціонера акції, що належать йому, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані в строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів здійснюється без врахування придбаних акціонерним товариством власних акцій.

За підсумками року в порядку, передбаченому статутом АТ, з при­бутку, що залишається у його розпорядженні після сплати передбачених законодавством податків, інших платежів до бюджету та процентів за банківський кредит, на акції виплачуються дивіденди. У випадку, коли прибуток відповідного року є недостатнім, дивіденди на привілейовані акції виплачується з резервного фонду. Якщо розмір дивідендів, що виплачуються акціонерам на прості акції, перевищує розмір дивідендів на привілейовані акції, то власникам останніх може здійснюватися доплата до розміру дивідендів, виплачених іншим акціонерам. Порядок використання переважаючого права на одержання дивідендів визначається статутом АТ. Оподаткування доходів з цінних паперів здійснюється згідно з законодавством України.

Акції бувають прості і привілейовані, іменні та на пред’явника, а в залежності від функцій, які вони виконують, можуть бути й інші їх види.

Прості акції. Власник такої акції, як правило має один голос на зборах акціонерів. Дохід у вигляді дивіденду на просту акцію виплачується в останню чергу, тобто після сплати дивідендів за привілейовані акції. Дивіденди, як правило, виплачуються у випадку отримання емітентом достатнього чистого прибутку. Якщо емітент за результатами річної діяльності отримав незначний прибуток, або взагалі збитки, то дивіденди за прості акції не виплачуються. Тобто виплата дивідендів за прості акції не гарантується емітентом.

З досвіду інших країн мають місце випадки, коли емітент, якщо це не заборонено його установчими документами, має можливість виплачувати дивіденди за прості акції за останній рік навіть тоді, коли він не отримав достатнього прибутку або закінчив рік із збитками, але має нерозподілений прибуток за попередні роки.

В Україні діюче законодавство дозволяє емітентам виплачувати дивіденди за акції з прибутку, отриманому в конкретному році.

В ряді країн, включаючи Україну, рішення про виплату та розмір дивідендів за звичайні акції приймається загальними зборами акціонерів; в інших — радою директорів, а загальні збори акціонерів лише затверджують це рішення.

Якщо емітент ліквідується, то власник простої акції отримує пропорційну частину майна емітента в останню чергу, тобто після розрахунку емітента з державою, кредиторами, трудовим колективом і власниками привілейованих акцій.

Держателі простих акцій мають такі права та переваги: право отримувати будь-які дивіденди, що виплачуються компанією на звичайні акції; можливість нагромадження капіталу; порівняно сприятливе оподаткування; можливість легко збільшити, зменшити чи продати свою частку акцій; право голосу; право вибирати директорів і затверджувати фінансові та аудиторські звіти та інші документи; право отримувати копії річних та квартальних звітів і т.п.; право з’ясовувати питання діяльності товариства на зборах акціонерів; обмежену відповідальність.

Привілейовані акції.

Привілейовані акції називаються так тому, що їх власник має певні привілеї в порівнянні з власниками звичайних акцій того самого емітента. Перелік та зміст привілеїв, як правило, закріплюється в установчих документах емітента. Найчастіше привілеї полягають в тому, що власник привілейованих акцій отримує фіксований дохід у вигляді дивіденду. Крім того, дивіденди за привілейовані акції виплачуються до виплати дивідендів за звичайні акції і незалежно від того, чи отримав емітент прибуток в звітному році. Це означає виплату дивідендів навіть тоді, коли на прості акції вони не виплачуються.

При ліквідації емітента власник привілейованої акції, як правило, отримує пропорційну частину майна емітента в передостанню чергу, тобто після розрахунків з державою, кредиторами та трудовим колективом. Однак є винятки, коли установчі документи емітента можуть ре­гулювати дані відношення по іншому. У багатьох випадках надання емітентом привілеїв супроводжується втратою власником привілейованої акції ряду прав: права на участь в управлінні справами емітента, права на голосування /але не в усіх випадках/, права на висунення кандидатур та деяких інших.

АКЦІЇ

По реалізації прав акціонерів

По емітенту

підприємства

інвестиційні компанії

( фонди )

Привілейо-вані

Прості

банки

інші

Кумулятивні

Конвертовані

Поворотні

По способу відображення руху

Акції з ордерами

Акції з коригова-

Іменні

На пред’явника

ним дивідендом

Акції з правом

обміну

Акції з дивіден-

дом, що встанов-

люється шляхом

аукціону

Рис. 1. Характеристика акцій

В діяльності розвинутих ринків, наприклад, американського, зустрічаються випадки, коли привілейованість може знайти своє відображення не лише в майновому виразі. Так, поряд із звичайними акціями класу «одна акція — один голос» можуть випускатися привілейовані акції класу «одна акція — визначена кількість голосів».

Про привілейовані акції далі розповідатиметься дещо детальніше. Передбачено розглянути законодавче регулювання випуску і обігу привілейованих акцій, їх види та характеристику, оцінку їх інвестиційних якостей.

Іменна акція.

Іменна акція — це цінний папір, на бланку якого зазначається ім’я його власника. При випуску таких акцій емітент повинен завести кни­гу реєстрації іменних акцій, до якої заносяться відомості про їх влас­ників — реальних чи номінальних. В реєстраційній книзі вказується кількість і номери акцій, їх вид та приналежність до конкретного інвестора. Якщо право власності на зазначену акцію переходить до іншого інвестора, то в книзі реєстрації повинні бути вказані відповідні зміни. Книгу може вести сам емітент, але лише в тому випадку, якщо кількість власників іменних паперів не перевищує 500 ; ця функція також може передаватися іншим установам — незалежним реєстраторам або депозитаріям. Іменні акції — це як сертифікаційні так і електронні цінні папери. При зміні власності на такі акції емітент може вилучити акцію, в якій вказане ім’я попереднього інвестора, і видати нову, вказавши в ній ім’я останнього / при електронній формі змінюється запис про зміну власни­ка і видається передавальне доручення та ін./. Однак емітент може зробити інакше. На звороті бланку акції він може вказати призвіще нового власника і дату здійснення передачі, завірену підписом уповноваже­ної особи та печаткою емітента.

Акція на пред’явника.

Акція на пред’явника може випускатися як в паперовій, так і в безпаперовій формі. Якщо вона випускається в паперовій формі, то на її бланку ім’я власника не вказується. Якщо ж вона випускається у вигляді комп’ютерного запису, то у файлі електронного депозитарію напроти прізвища власника просто вказується кількість акцій.

Емітент; що випустив акції на пред’явника, може не знати в кожний потрібний момент, хто є його акціонером та якою кількістю його акцій володіють конкретні інвестори. Перехід таких акцій із власності одних інвесторів у власність інших не вимагає, щоб на бланку фіксувалась дата переходу права власності, ставилися підпис уповноваженої особи та печатка емітента.

На такі акції виплата дивідендів здійснюватиметься особі, котра пред’явить належні їй акції або відповідний документ депозитарію про те, що цьому інвестору належить певна кількість акцій і вони знаходяться на збереженні в депозитарії.

Якщо акції на пред’явника випущені у вигляді електронних цінних паперів, то емітент повідомляє про розміри дивідендів депозитарій, який, спираючись на показники файла акціонерів, здійснює виплату дивідендів. У ряді випадків депозитарій може видавати документи, що підтверджують наявність акцій у власності конкретних інвесторів, згідно з якими останні можуть отримати гроші в емітента. Існують також схеми, коли вся сума дивідендів перераховується депозитарію, а той перераховує конкретні дивіденди на банківські рахунки інвесторів. В цьому випадку інвестори отримують свої дивіденди в банку.

Номінальні та без номінальні акції.

У традиційному вигляді номінальна акція представляє собою цінний папір, на бланку якого вказана його номінальна вартість. На бланку ж безномінальної акції цім номінальна вартість не зазначається. Електронні акції також можуть бути номінальними та безномінальними. В першому випадку номінальна вартість акції зазначається в комп’ютерному файлі поряд з кількістю акцій, у другому — просто проставляється кількість акцій.

Вітчизняні та іноземні акції.

Вітчизняними акціями є такі акції, які випущені і знаходяться в обігу на території держави, де здійснена державна реєстрація емітента. По відношенню до інших держав, на території яких укладатимуться угоди з приводу акцій даного емітента, вони будуть іноземними акціями. Наприклад, емітент, головний офіс якого знаходиться в Україні та який внесений в український державний сектор юридичних осіб, випустив акції, частина яких знаходиться в обігу в Україні, а інша за її межами. Ті акції, що перебувають в обігу на українському ринку цінних паперів, є вітчизняними; ті ж які знаходяться в обігу на іноземних ринках, будуть по відношенню до останніх іноземними. З іншого боку, коли керівний офіс емітента знаходиться в будь-якій іноземній країні і в цій країні емітент занесений до державного реєстру, то його акції, якщо вони перебувають в обігу на території України, є іноземними. Ринки таких акцій в Україні ще тільки формуються.

Платні акції.

Це такі акції, які продаються емітентом безпосередньо або через посередників у власність інвесторів. Емітент здійснює продаж акцій при їх випуску. Купуючи акції, інвестор сплачує їх вартість. Законодавство України, як і законодавство інших країн, припускає можливість оплати вартості акцій, що випускаються, грошовими коштами, майном та немайновими правами, цінними паперами.

Преміальні акції.

Емітент може здійснювати додаткові випуски акцій з метою збільшення статутного фонду. Акції додаткового випуску також можуть продаватися або акціонерам, або новим інвесторам. Однак бувають випадки, коли емітент приймає рішення про капіталізацію частини свого нерозподіленого прибутку за деякі роки. Тобто на певну суму вказаного прибутку додатково випускається відповідна кількість акцій за номінальною вартістю, що дорівнює номінальній вартості раніше випущених акцій. При цьому суми нерозподіленого прибутку перетворюються в засоби статутного фонду (капіталізуються) та зараховуються як оплата акцій додаткового випуску. В свою чергу, акції додаткового випуску безкоштовно передаються емітентом у власність акціонерів з дотриманням відповідної пропорційності. Виходячи з того, що акціонери не сплачують вартість отриманих акцій, тобто останні дістаються їм (буцім) даром, то такі акції називаються преміальними.

90. Види акцій, їх характеристика.

Акція —   це титул власності, цінний папір без установленого   строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді   акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному   товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а  також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного то­вариства. Згідно із законом України „Про цінні папери та фондо­ву біржу» в нашій країні можуть випускатися такі види акцій: іменні прості; іменні привілейовані; на пред’явника прості; на пред’явника; привілейовані.

Акції акціонерних товариств, що створюються під час при­ватизації, можуть бутше іменними простими. Фізичні особи можуть бути власниками, як правило, іменних акцій. Обіг іменної акції фіксується у книзі реєстрації акцій, що ведеться товарист­вом. До неї має бути внесено відомості про кожну іменну акцію, включаючи відомості про власника, час придбання акції, а також кількість таких акцій у кожного з акціонерів. По акціях на пред’явника у книзі реєструється їх загальна кількість.

Привілейовані акції дають власникові переважне право на одержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного товариства у разі його ліквідації. Власники привілейованих акцій не мають права брати участь в управлінні акціонерним товариством, якщо інше не передбачено його стату­том. Привілейовані акції можуть випускатися з фіксованим у про­центах до їх, номінальної вартості щорічно виплачуваним дивіден­дом. Виплата дивідендів провадиться у розмірі, зазначеному в акції, незалежно від розміру одержаного товариством прибутку у відповідному році. У тому разі коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідендів по привілейованих акціях прова­диться за рахунок резервного фонду. Якщо розмір дивідендів, що виплачуються акціонерам, по простих акціях перевищує розмір дивідендів по привілейованих акціях, власникам останніх може провадитися доплата до розміру дивідендів, виплачених іншим акціонерам. Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що перевищує 10% статутного фонду акціонерного товариства. Порядок здійснення переважного права на дивідендів визначається статутом акціонерного товариства.

Власник акції має право на частину прибутку акціонерного товариства (дивіденди), на участь в управлінні товариством (крім власника привілейованої акції), а також інші права, передбачені цим Законом, іншими законодавчими актами України, а також статутом акціонерного товариства. Акція є неподільною. У разі коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визна­ються одним власником акції і можуть здійснювати свої права че­рез одного з них або через спільного представника.

Випуск акцій акціонерним товариством здійснюється у розмірі його статутного фонду або на всю вартість майна державного підприємства (у разі перетворення його в акціонерне товари­ство). Додатковий випуск акцій можливий у тому разі, коли попе­редні випуски акцій були зареєстровані і всі раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної. Забо­роняється випуск акцій для покриття збитків, пов’язаних із госпо­дарською діяльністю акціонерного товариства.

Дивіденди по акціях виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року в порядку, передбаченому стату­том акціонерного товариства, за рахунок прибутку, що зали­шається у його розпорядженні після сплати встановлених законо­давством податків, інших платежів у бюджет та процентів за банківський кредит.

У країнах з розвинутою ринковою економікою акції, залеж­но від рівня їх прибутковості і фінансового ризику поділяють на такі категорії:

Спекулятивні акції — акції „молодих» корпорацій або таких, що не можуть пред’явити курс цінних паперів за останні 5-6 років. Такі акції звичайно не можуть пройти лістинг і потрапити на біржу і перебувають в обігу на позабіржовому „вуличному» ринку.

Акції з „блакитними корінцями» — випускають лідери галузі. Дивіденди на такі акції стабільні, а інвестиції в них безпечні і при­ваблюють консервативних інвесторів, що надають перевагу інвес­тиціям в цінні папери з невисокою доходністю, але й низьким рівнем ризику.

Дохідні акції — акції компаній, продукція яких завжди кори­стується попитом, оскільки задовольняє у людей потреби першо­го рівня — життєво необхідні. Дивіденди на них перевищують се­редній рівень, а вартість акцій постійно зростає.

Акції зростання — їх емітують високоприбуткові корпорації, що намагаються вести науково-дослідницькі і конструкторські розробки, вкладають кошти в розвиток виробництва та розширен­ня ринків збуту. Хоча вони дають поточні невисокі дивіденди, але в майбутньому інвестори сподіваються на значне зростання вартості акцій і дивідендів.

Циклічні акції — характеризуються високою чутливістю до стадій відтворювального циклу або їх емітенти пов’язані з сезон ним характером виробництва чи збуту. Вартість цих акцій та дивіденди коливаються відповідно до ритму ділової активності. Інвесторів приваблює можливість отримання доходу за рахунок купівлі акцій у період спаду і продажу в період зростання.

Захищені акції — випускають емітенти, що є відносно стійкими до коливань ринкової кон’юнктури, їх акції приносять стабільні дивіденди, їх вартість зростає.

як інвестувати й заробляти на торгівлі акціями

трейдер, який торгує акціями на біржі

Фондовий ринок давно став центром ринкової економіки та ціноутворення в усьому світі. Інвестиції в акції та торгівля на фондовій біржі дають чималий прибуток, але така діяльність пов’язана зі значними ризиками.

Біржова торгівля здається складною й недоступною, але навчитись торгувати цілком можливо. Ми розкажемо все про акції та способи заробітку на цінних паперах, щоб допомогти всім, хто прагне заробляти на інвестиціях та торгівлі акціями.

Акції компаній – це різновид цінних паперів, які засвідчують передачу одиниці капіталу в користування акціонерному товариству. Акції надають право власності на пропорційну частину підприємства й прибутку, на участь в управлінні підприємством.

Види акцій

Розрізняють дві форми випуску акцій:

трейдер, який торгує акціями на біржі

 • Документарні – паперові акції та сертифікат про право власності на пакет акцій.
 • Бездокументарні – електронні акції в формі записів на рахунку (в базі даних). Виписка з рахунку цінних паперів посвідчує право на володіння ними.

Раніше всі акції були паперовими, скріплялись підписами та печатками організації, яка їх випустила. При купівлі акцій на біржі видавався чек від компанії на отриману суму грошей, ім’я акціонера вносилось в спеціальні реєстри.

Сучасні акції існують переважно в електронному вигляді, торгівля ними відбувається на онлайн платформах в інтернеті.

Акції відрізняються за обсягом прав власника:

 • Прості акції – власник яких має право брати участь в управлінні товариством та отримувати дивіденди, якщо акціонери проголосують за це на загальних зборах.
 • Привілейовані акції – надають право на обов’язкове й пріоритетне отримання обумовленого доходу. Участь в управлінні компанією, як правило, не передбачена.

В залежності від умов передачі:

 • Іменні акції – випускаються для конкретної особи з внесенням відомостей про неї до реєстру власників. Передати таку акцію можливо тільки спеціальним розпорядженням.
 • Акції на пред’явника – їх власником вважається той, хто ними розпоряджається або пред’являє. Таку акцію можна просто передати або продати будь-кому без додаткових документів.

Законами України наразі не дозволяється випуск акцій вітчизняних компаній на пред’явника.

Як заробляють на акціях

Задача інвестора правильно оцінити перспективи компанії, можливості її росту, або навпаки, передбачити банкрутство.
Для інвестицій можливі два варіанти:

 • Активна торгівля – спекуляції з метою виграти на коливаннях цін
 • Пасивна інвестиція – купівля акцій для отримання дивідендів та в довгостроковій перспективі збільшення їх вартості.

Пасивні інвестиції в акції компаній

Для пасивних інвестицій в акції компаній необхідно аналізувати їх фінансовий стан, й продумувати стратегію. Найчастіше люди, які хочуть інвестувати власний капітал, але не мають навичок торгівлі на біржі, передають його в довірче управління. Але кожний інвестор може управляти своїм інвестиційним портфелем самостійно, керуючись власною стратегією.

Згідно з законом України, якщо акціями підприємства частково володіє держава, то за підсумками року акціонери обов’язково отримують 50% від прибутку в вигляді дивідендів.

Для виплати дивідендів акціонерам необхідно:

 • щоб діяльність підприємства була прибутковою;
 • щоб загальних зборах акціонерів було схвалено рішення розподілити частину прибутку.

Активна торгівля акціями

прибутки зростають

Є думка, що торгівля акціями на фондовій біржі чимось схожа на інтелектуальну азартну гру. Заробляти можна на зростанні або на падінні курсу акцій. Задача інвестора зловити ці хвилі, передбачити межі росту та падіння, щоб вчасно купити й знову продати акції, та отримати максимальну вигоду.

Трейдер, який обрав для себе активну торгівлю, постійно аналізує біржову інформацію, слідкує за новинами економіки й політики, щоб вчасно передбачити та зловити коливання цін.

Оптимальне рішення – поступово формувати інвестиційний портфель з цінних паперів різних компаній, рівномірно розподіляючи ризики.

Фінансовий баланс та оцінка прибутку Управління фінансами – основні поняття

Формування біржової ціни акцій

прибутки зростають

Ціна акцій на біржі формується за результатами ранжування заявок на покупку та продаж (так званого подвійного аукціону). Біржова ціна фіксується кілька разів за день торгів, інформація про ціну та кількість укладених угод публікується в інформаційних виданнях.

Теоретично ціна продажу акцій прямо пропорційна розміру дивідендів, які вона приносить інвестору, й обернено пропорційна відсотковій ставці за депозитами в банку.

Акції продаються за таку суму грошей, яка при розміщенні на банківському депозиті принесе аналогічний дохід.

U = D/B * 100%

В формулі:

 • U – ціна акції
 • D – дивіденди
 • B – відсоткова ставка за депозитом

Оцінка акцій компанії

Щоб зважити доцільність інвестицій в ті чи інші акції, їх потрібно правильно оцінити. Основні фактори, що впливають на дохідність:

 • Ефективність фінансово-господарської діяльності
 • Конкуренція на ринку
 • Політика розподілу прибутку, яку встановлює керівництво підприємства
 • Загальний стан галузі, в якій функціонує підприємство
 • Стан економіки країни в цілому
 • Очікувані зміни в структурі та діяльності компанії, ризики, які можуть впливати на діяльність

Відкрити акціонері товариства завжди публікують інформацію для акціонерів на власних інтернет-ресурсах. Для оцінки знадобиться така інформація:

 • Фінансова звітність за минулі роки
 • Емісія акцій та кількість акціонерів
 • Динаміка цін на акції
 • Обсяги виробництва продукції
 • Зміни в активах та пасивах, їх структура
 • Новини підприємства

Показник P/E

Для оцінки акцій використовують показник P/E – співвідношення поточної ринкової ціни акції до прибутку компанії, який припадає на кожну акцію. Показник P/E допомагає інвестору оцінити ефективність використання капіталу.

P/E = Ринкова ціна/ Прибуток на акцію

Чим вищий показник P/E, тим менший прибуток він отримає на одиницю вкладених коштів й тим довший період окупності капіталовкладень.

Приклад: P/E=10 говорить про те, що кожні 100 грн, вкладені в акції, принесуть 10 грн прибутку за рік.

Недоліки показника P/E

Ризики діяльності підприємства не відображаються конкретними числами, але входять до складу показника P/E. Низький показник P/E говорить про прибуткову діяльність компанії, але він залежить ще й від структури капіталу.

Якщо частка боргу в уставному капіталі перевищує частку капіталу акціонерів, показник P/E теж буде низьким. Тому він може свідчити про ризики, пов’язані з борговими зобов’язаннями.

І навпаки, високе значення P/E може говорити про неефективну діяльність або про швидке зростання підприємства, при якому ціна акцій росте на очікуваннях ринку.

Метод дійсної вартості акцій

Метод оцінки вартості акцій на основі показника P/E називають методом дійсної вартості акцій. З приведеного вище рівняння запишемо наступне:

Ринкова ціна акції = P/E * Прибуток на акцію

Після аналізу показника P/E на основі фінансової звітності компанії й прогнозованої прибутковості можна зробити висновки, недооцінені акції, чи переоцінені.

Дійсна ціна акцій = P/E (після аналізу структури) * Очікуваний прибуток на акцію

Порівнюючи ринкову ціну акцій й отриману після аналізу дійсну ціну, інвестор приймає рішення. Якщо він вкладе кошти в недооцінені акції, вони обов’язково виростуть в ціні й принесуть прибуток.

Ризики торгівлі акціями

Торгівля цінними паперами на фондовій біржі пов’язана зі значним ризиком. Інвестиції можуть бути як прибутковими, так і збитковими. Ціни на акції й самі акції постійно рухаються, вони переходять від одного власника до іншого, а їх вартість то росте, то падає.

Щоб знизити власні ризики важливо перед прийняттям рішення про купівлю цінних паперів знайти фінансову звітність компанії й уважно її проаналізувати. На Financer ми публікуємо фінансові поради, де можна знайти інформацію про те, як оцінити компанію за її показниками:

 • Фінансовий баланс
 • Грошові потоки
 • Прибутки та збитки

Український фондовий ринок

прибутки зростають

В Україні торгівля акціями та іншими цінними паперами велась ще на початку XX століття. Фондові біржі діяли в великих містах – Києві, Львові, Харкові та Одесі.

Сучасний фондовий ринок почав функціонувати в кінці минулого століття після прийняття ряду регулюючих законів. На ринку торгують акціями, облігаціями внутрішньої та зовнішньої позики, казначейськими зобов’язаннями, ощадними сертифікатами.

На початок XXI століття український фондовий ринок все ще не досить розвинений й відноситься до ринків з низькою ліквідністю та відрізняється мінливістю (волатильністью). Реалізувати довгострокову стратегію інвестицій наразі складно. Акції українських компаній вважають недооціненими. Якщо порівняти курс акцій аналогічних закордонних компаній, то вражає різниця в ціні.

З 2010 року ціна на акції українських підприємств значно впали. Якщо політична ситуація в країні залишиться стабільною, цінні папери можуть зрости в ціні на 500%-1000%.

Фондові біржі в Україні

прибутки зростають

Всі зареєстровані фондові біржі України внесені до Реєстру ліцензованих учасників ринку, який веде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Найвідоміші фондові біржі в Україні:

 1. Українська фондова біржа УФБ – перша біржа, яка була створена після розпаду радянського союзу в 1991 році. Торги проводяться нерегулярно й тільки вже приватизованими пакетами акцій.
 2. Фондова біржа Перспектива – створена в 2006 році, найбільша фондова біржа в Україні з найбільшим обсягом торгових угод.
 3. Фондова біржа ПФТС – заснована в 1996 році, сьогодні це одна з найбільших бірж, на якій ведуться торги цінними паперами.
 4. ПАТ Українська біржа – створена в 2008 році як підрозділ Московської біржі й до кінця 2018 року стала одним з лідерів ринку торгівлі цінними паперами в Україні. У 2018 році  програмне забезпечення Української біржі потрапило під санкції через російське програмне забезпечення. Біржа відновила торги в вересні з використанням української платформи SLTrade.

Що запитують про акції

more-akciyi (6)

Хто може стати трейдером?

Трейдером може стати кожний, хто володіє мінімальним капіталом для інвестицій. Щоб почати торгувати на біржі, потрібно зареєструватись на інтернет-платформі ліцензованого брокера. Кожний брокер встановлює свої вимоги до розміру капіталу та плату за реєстрацію. Скористайтесь нашою системою для порівняння брокерів, щоб знайти підходящу платформу для торгівлі.

Чи потрібно платити податки?

Згідно закону України, фізичні особи повинні сплачувати податки в розмірі 18% та воєнний збір 1.5% на прибуток, який вони отримують від торгівлі на фондовій біржі (стандартний податок на доходи фізичних осіб). Якщо брокер є податковим агентом, податок з прибутку клієнтів він перераховує самостійно. В іншому разі доходи потрібно задекларувати й сплатити податки самостійно.

Як знайти надійних брокерів?

На сайті кожної з фондових бірж опубліковані списки ліцензованих брокерів, серед яких можна обирати. Ми створили власний рейтинг брокерів, відібравши тільки кращі, перевірені нашими спеціалістами. Ви можете просто переглянути й проаналізувати список та умови торгівлі.

Що таке контрольний пакет акцій?

Контрольний пакет – це така кількість акцій, яка дозволяє мати найбільший вплив на прийняття рішень. Контрольним вважається пакет 51% від загальної кількості, але на практиці достатньо володіти пакетом від 15-20% щоб впливати на прийняття рішень на зборах акціонерів.

Покупець може сплатити продавцю надбавку за пакет акцій за умови збільшення його управлінських повноважень.

Хто такі бики?

Це трейдери, які роблять ставки на зростання цін й скуповують акції з метою продати їх дорожче, що сприяє росту курсу.

Хто такі ведмеді?

Ведмедями називають трейдерів, які роблять ставку на падіння ціни. Вони продають цінні папери чи валюту, сподіваючись купити її пізніше по дешевшій ціні, тим самим сприяють зниженню курсу.

Як відбувається торгівля акціями

Купувати та продавати акції з технічної точки зору для користувача зовсім не складно. Для цього потрібно зареєструватись в одного з брокерів й відкрити рахунок в цінних паперах. Після цього ви можете розпочати торгівлю:

 • Знайти в списку компанії, в акції якої хотілось би інвестувати
 • Знайти інформацію про компанію та її продукцію, вивчити фінансову звітність
 • Обрати бажаний фондовий ринок, на якому торгуються акції компанії, яку ви обрали
 • Ввести потрібну кількість акцій для придбання
 • Ввести електронний підпис (який надала біржа після підписання договору)

Брокер отримує замовлення й через кілька годин, або днів (в залежності від виду цінних паперів та біржі) акції з’являються на рахунку клієнта.

Купівля акцій іноземних компаній

курс акцій

На українських біржах акції іноземних компаній наразі не торгуються, але в перспективі це можливо. Купити акції іноземних компаній можна на закордонних фондових біржах. Щоб розпочати торгівлю на такій біржі, потрібно мати банківський рахунок за кордоном України.

Мінімальна сума для початку торгів на європейській чи американській фондовій біржі не менш ніж 10000$. Простіший спосіб купити такі акції – зареєструватись на платформі інтернет-брокера, який є посередником та має доступ до іноземної біржі цінних паперів.

Потрібно знати: в даному разі покупець не стає реальним власником акцій, але може отримувати дивіденди й торгувати ними.

Вартість брокерських послуг

На іноземних біржах діють приблизно такі тарифи:

 •  10$-20$ за кожну угоду, для великих угод додатково 1-2 центи за кожну акцію.
 • 10$-70$ за обслуговування рахунку в залежності від активності трейдера (чим менше угод, тим дорожче).
 • 10$-60$ за вивід грошей з торгового рахунку

Вартість послуг українських брокерів:

 • 0.14%-0.2% від суми або фіксована ціна 200-800 грн – комісія за виконання торгової угоди на придбання чи продаж акцій
 • 100-200 грн за відкриття рахунку
 • 50-400 грн щомісяця за обслуговування рахунку
 • 20-50 грн – комісія за вивід коштів з рахунку брокера

Критерії вибору брокера

Від вибору брокера залежить надійність збереження ваших інвестицій та успіх в торгівлі на фондовій біржі. Обираючи інтернет-брокера для торгівлі акціями звертайте увагу на такі критерії:

курс акцій

 • Загальний рейтинг компанії, загальна тривалість роботи на фондовій біржі
 • Чи є компанія ліцензованим членом фондової біржі
 • Компанія надає послуги безпосередньо, чи є посередником
 • Програмне забезпечення для торгівлі
 • Інформаційна та аналітична підтримка користувачів
 • Мінімальний розмір інвестиції
 • Вартість послуг

Фінансові аналітики рекомендують диверсифікувати ризики, вкладаючи кошти в акції різних компаній. Диверсифікований портфель акцій з горизонтом в 8-12 років завжди давав позитивні результати незважаючи на нестабільні ціни.

Пам’ятка для інвесстора

 1. Перед тим, як вкласти гроші в акції, подумайте, чи хотіли б ви самостійно торгувати, чи готові довірити управління рахунком брокеру. Послуги інтернет брокерів, які надають доступ до торгівлі на фондовій біржі, обійдуться значно дешевше.
 2. Обирайте продукт для торгівлі в залежності від намірів. Якщо активна торгівля й глибокий аналіз діяльності підприємств вас не цікавить, можливо вам краще вкласти кошти в менш ризиковий біржовий інвестиційний фонд (аналог іноземного ETF), який самостійно диверсифікує портфелі.
 3. Порівнюйте тарифи на обслуговування, умови зберігання активів, вартість транзакцій, швидкість виконання угод на платформах різних брокерів. Краще віддати перевагу брокеру зі стажем, який працює на фондовій біржі не перший рік.
 4. Брокер управляє вашими активами, але в разі покупки українських акцій ви є їх власником й можете перенести цінні папери на інший рахунок. В разі покупки іноземних акцій ви маєте право лише на дивіденди.
 5. Умови брокерів часто змінюються, відмінності між тарифами не на стільки важливі, як ваша персональна інвестиційна стратегія. Ви маєте розуміти ризики й самостійно відповідати за власні рішення.
 6. Більшість онлайн брокерів надають інформаційні та навчальні матеріали на своїх сайтах. Для новачків це чудова можливість отримати знання та навики торгівлі на біржі перед тим, як інвестувати реальні гроші.

Найкращий спосіб здобути практичні навички торгівлі – відкрити демо-рахунок на реальному торговому терміналі.

Навчитись аналізувати фінансові показники, щоб робити успішні інвестиції й торгувати акціями на фондовій біржі – цілком можливо. Інвестиції в акції в країнах з розвинутою економікою завжди більш прибуткові, ніж строкові вклади в банках чи облігації.

Проста акція — Вікіпедія

Прості акції або Звичайні акції це акції які надають право голосу її власнику у раді директорів компанії, але дивіденди отримані від таких акцій зазвичай є меншими від тих які отримають власники привілейованих акцій.

Згідно з Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» розрізняють два типи акцій.

Акції, випущені акціонерним товариством бувають прості та привілейовані.

Зміст

 • 1 Прості акції
 • 2 Див. також
 • 3 Посилання
 • 4 Законодавство

Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, право на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини майна товариства у разі його ліквідації а також інші права.

Власники простих акцій мають однакові права.

Прості акції не можуть бути конвертовані у привілейовані або інші цінні папери акціонерного товариства.

Основним типом цінних паперів, які обертаються на організованому фондовому ринку і створюють його ліквідність є прості акції.

 • Акція
 • Фондовий ринок
 • Фондова біржа
 • Види цінних паперів
 • Законодавча термінологія
 • Національна Комісія з цінних паперів та фондового ринку
 • Бібліотека «Цінні папери України» (рос.)
 • Емітенти акцій
 • Закон України про цінні папери та фондовий ринок
 • Закон України про акціонерні товариства
 • Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію функціонування і розвитку фондового ринку в Україні»
 • Указ Президента України «Про державну комісію з цінних паперів і фондового ринку»
 • Законодавчі акти по ринку акцій
Фінанси Це незавершена стаття з фінансів.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.

Що таке акції і для чого вони потрібні?

Фінансова грамотність для сучасної людини має не менш важливе, а часто і більше значення, ніж уміння писати без помилок або знання комп’ютерних премудростей.

Від того, наскільки впевнено ви розбираєтеся в фінансових інструментах – депозитах, облігаціях і акціях – залежить ваш добробут і фінансова забезпеченість. Чи знаєте ви, що таке акції, як визначається їх ціна і що з ними можна робити? Якщо немає – давайте разом розберемося в цьому питанні.

Що значить слово «акція»?
Для чого потрібні акції?
Що впливає на ціну акцій компанії?
Що таке дивіденди по акціях?
Що дає покупка акцій?

Що значить слово «акція»?

Акція у фінансовій та економічній сфері діяльності – це документ, що дає право на певну частку будь-якого підприємства: частина його майна і доходів, одержуваних від його діяльності. Чим більше акцій підприємства у власника, тим більше його частка власності.

Для чого потрібні акції?

Часто компанії випускають акції, щоб привернути додатковий капітал для розширення своєї діяльності. Як правило, більшу частину випущених акцій власник компанії залишає собі, а решту продає компаньйонам або розміщує на біржі, де вони знаходяться у вільному продажу.

Власники великих пакетів акцій можуть брати участь в управлінні компанією, голосуючи на зборах акціонерів. Кожна акція – це один голос, тому власник половини всієї кількості акцій плюс одна акція фактично одноосібно може розпоряджатися справами компанії, так як його думка завжди буде переважувати голоси інших власників акцій.

Що впливає на ціну акцій компанії?

Коливання вартості акцій мають свої закономірності. Хоча сторонньому спостерігачеві може здатися, що в цьому процесі дуже багато випадковостей, досвідчені біржові гравці вміють передбачати коливання курсів і часто залишаються у виграші. Серед найважливіших чинників, що впливають на ціну акцій, варто назвати:

– Економічну ситуацію в світі: під час криз більшість акцій падає в ціні;

– Наявність державної підтримки: підприємство, що спирається на державу, навряд чи збанкрутує, а й його прибуток буде не така висока, як в приватних компаніях;

– Стан економіки в країні: чим стабільнішою і розвиненою є країна, тим вище акції її компаній;

– Вартість сировини і енергоносіїв: це особливо важливо для енергоємних виробництв;

– Статистичні звіти про діяльність компанії: якщо показана висока прибуток, це збільшує ціну акцій;

– Висловлювання експертів і думки рейтингових агентств: стаття в солідному виданні може підняти або «звалити» котирування;

– Поведінка покупців: нерідко вміло пущений слух може на деякий час підняти або опустити вартість акцій.

Біржові котирування визначаються співвідношенням попиту і пропозиції: якщо продавців більше, ніж покупців, ціну акцій потихеньку знижують, поки їх не починають активно купувати.

Якщо ж покупців багато, ціну піднімають, поки вона не досягне рівноваги між попитом і пропозицією.

Що таке дивіденди по акціях?

Дивідендами називають частку в прибутку компанії, яка виплачується власникам акцій. Розмір дивідендів на кожну акцію визначається загальними зборами акціонерів, де приймається спільне рішення, чи всю прибуток розподілити між ними або частина або навіть всю отриману суму пустити на розвиток компанії.

Чим більше акцій перебуває у власності акціонера, тим більша сума дивідендів. Як правило, вона виплачується раз на рік, за результатами звіту ради директорів.

Що дає покупка акцій?

Навіщо люди купують акції?

– Щоб отримувати дохід з вкладених грошей. Успішне підприємство приносить прибуток, яка розподіляється відповідно до кількості акцій між власниками.

– Щоб зберегти і примножити свої гроші. Вартість акцій успішних підприємств стає дедалі більше, і часом буває, що, купивши акції за ціною 100 рублів за штуку, держатель через рік продає їх по 300-400 рублів або навіть більше. Це ризиковані угоди, але для тих, хто зуміє правильно розрахувати, ризик цілком виправдовується.

– Для того, щоб грати на фондовій біржі. Ціна акцій протягом дня або декількох днів може коливатися в ту чи іншу сторону. Купуючи акції по знизилася ціною і продаючи за підвищеною, можна за короткий проміжок часу заробити солідну суму. Але зате і ризик таких угод дуже високий.

« Що таке дефолт в економіці? Чим це небезпечно? Що таке цінні папери і для чого вони потрібні? »Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.